ZAPISY NA ZAJĘCIA RUSZYŁY !

RODO

Szanowni Państwo 
w Akademii Pływania SHARK zagadnienie prywatności i ochrony danych osobowych naszych Klientów, kontrahentów i współpracowników traktujemy tak samo poważnie jak inne aspekty prowadzonej przez nas działalności. Biorąc pod uwagę powyższe oraz działając w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, w szczególności wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (szerzej znanemu jako „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane.
1. Administratorem danych osobowych „Uczestników” jest Patryk Szewczak Akademia Pływania SHARK, ul. Poturzyńska 5/55, 20–853 Lublin (zwana dalej również jako „Administrator” Nip 7123383396, REGON 382664818
2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych „Uczestnika” prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
Patryk Szewczak Akademia Pływania SHARK
ul. Poturzyńska 5/55
20–853 Lublin
info@apshark.pl
tel. 513 958 480
3. Administrator może przetwarzać dane osobowe „Uczestnika” w celu a. realizacji umowy w zakresie nauki pływania lub innych zajęć rekreacji ruchowej, (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a Akademia SHARK, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia. W przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się na zajęcia, szkolenie lub inne wydarzenie organizowane przez Akademie SHARK podane dane będą przetwarzane w celu organizacji wskazanych przedsięwzięć oraz w celu kontaktów z Panią/Panem związanych z tym przedsięwzięciami oraz ewentualnych rozliczeń. b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – takim obowiązkiem jest w
szczególności prowadzenie przez Administratora ksiąg rachunkowych, co wynika z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, za które Administrator uważa w szczególności przetwarzanie w celu:

a) przesyłania danych osobowych Uczestnika w ramach przedsiębiorstw, z którymi Administrator współpracuje i do grupy której należy Administrator, do wewnętrznych celów administracyjnych; 
b) bezwzględnie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwu sieci i informacji, zapobiegania oszustwom;
c) doboru usług do potrzeb Uczestników Administratora;
d) optymalizacji usług na podstawie uwag i opinii Uczestnika;
e) optymalizacji procesów obsługi sprzedaży;
f) rozpatrywania reklamacji;
g) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów; h) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Umowy;
i) badania satysfakcji Uczestników i określenia jakości usług i obsługi Administratora;
j)
oferowania Uczestnikom bezpośrednio (marketing bezpośredni) towarów lub usług Administratora lub towarów i usług partnerów biznesowych Administratora, które uzupełniają ofertę Administratora; j) zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania w Akademii SHARK – podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d. ochrony żywotnych interesów Klienta lub innej osoby fizycznej (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO); – Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe

Uczestnika w celu ochrony jego żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, czyli takich, które mają istotne znaczenie dla życia Uczestnika lub życia innej osoby fizycznej, w tym ważnych interesów osobistych lub majątkowych danej osoby.
e. przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów, do których wymagana jest zgoda Uczestnika– jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika nie będzie miało swojej podstawy w realizacji jednego z celów, o których mowa w pkt a-d powyżej, Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe Klienta w jednym lub większej liczbie innych wyraźnie określonych przez Administratora celów wyłącznie w sytuacji, gdy Uczestnik uprzednio wyrazi na to zgodę i przetwarzania jego danych osobowych w takim celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

4. Do odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych należy Uczestnik oraz: podmioty z grupy przedsiębiorstw, z którymi Administrator współpracuje przy wykonywaniu usług, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi technologii informacyjnych (IT), podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie, partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia ofertę Administratora, inni odbiorcy, uprzednio wyraźnie upoważnieni przez Klienta do odbioru jego danych osobowych.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestnika poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe Uczestnika, pozyskane w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz te niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy; wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym w dane przetwarzane przez Administratora na potrzeby rachunkowości przechowywane będą przez okres 5 lat, liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, które dane zbiory będą dotyczyć.
7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie jego zgody do czasu, gdy Klient cofnie tę zgodę albo do czasu, gdy Administrator uzna, iż cel dla którego dane osobowe Klienta zostały pozyskane się zdezaktualizował
8. Zgoda na przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celach, do których jest ona wymagana, może zostać cofnięta przez Uczestnika w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
9. Uczestnik (w przypadku dzieci – przedstawiciel ustawowy), której dane dotyczą ma prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
– przeniesienia swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 –cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagane jest w formie pisemnej, przekazane jako dokument papierowy lub wiadomość e-mail na adres poczty: info@apshark.pl. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. /22/ 860 70 86
10. Administrator danych osobowych wdrożył, utrzymuje i stara się doskonalić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z RODO; oraz zapewniało odpowiednią ochronę praw osób, których dane dotyczą.

error: Alert: Content is protected !!