ZAPISY NA ZAJĘCIA RUSZYŁY !

REGULAMIN

Akademia Pływania SHARK

1) Organizatorem nauki i doskonalenia pływania jest Patryk Szewczak Akademia Pływania SHARK, Nip 7123383396, REGON
382664818 adres: ul. Poturzyńska 5/55 20 – 853 Lublin, zwana dalej „Akademia SHARK” lub „Organizator”.
2) „Organizator” zastrzega sobie prawo zlecenia prowadzenia zajęć osobom trzecim, na podstawie łączących „Organizatora” umów z
tymi podmiotami.
3) Osoby uczestniczące w zajęciach i kursach organizowanych przez „Akademia SHARK” obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
4) Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
5) Cel „Akademii SHARK”:
a) Wstępna adaptacja do środowiska wodnego, bezpieczne, samodzielne utrzymywanie się na wodzie oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w formie zabawowej.
b) Doskonalenie techniki pływackiej wszystkimi stylami z elementami współzawodnictwa.
c) Doskonalenie techniki sportowej oraz kształtowanie możliwości kondycyjnych.
6) Zapisy na zajęcia:
a) Zapisy na zajęcia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.apshark.pl lub bezpośrednio u „Organizatora”. Udział w zajęciach organizowanych przez Akademie SHARK jest płatny.
b) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie www.apshark.pl lub umową. Opłatę za kurs można uiścić:
– gotówką – bezpośrednio u ,,Organizatora” przed pierwszymi zajęciami,
– przelewem na konto firmowe znajdujące się na stronie internetowej organizatora www.apshark.pl.

Przelew powinien zawierać następujące dane:
Odbiorca Akademia Pływania SHARK, tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika kursu, dzień i godzina zajęć oraz lokalizacja.

c) Brak wpłaty w terminie podanym przez ,,Organizatora” zajęć powoduje usunięcie z listy  uczestników. W przypadku dokonania
opłaty na konto, należy okazać potwierdzenie przelewu przed rozpoczęciem zajęć.
d) Pierwszeństwo w zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerwy).
e) dokonanie zapłaty za udział w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i potwierdza zawarcie umowy z
„Organizatorem”.
7) Do uczestnictwa w zajęciach dopuszcza się wyłącznie osoby zdrowe, nieposiadające przeciwskazań zdrowotnych do udziału w
tych zajęciach. Osoby z gorączką, objawami przeziębienia (kaszel, ból głowy, mięśni) nie mogą uczestniczyć w zajęciach i są
zobowiązane o tym fakcie poinformować „Organizatora” przed rozpoczęciem zajęć.
8) Zajęcia wskazane w ust.5 pkt a-c organizowane są w dwóch cyklach (semestr zimowy i semestr letni) od września do czerwca,
każdy cykl (semestr) obejmuje daną liczbę zajęć po 30min, 45 min lub 90 minut.
9) Ilość zajęć w poszczególnych semestrach jest różna – uzależniona od ilości dni wolnych od szkoły, ferii, wakacji, świąt etc.
i podawana jest przez Organizatora przed rozpoczęciem każdego semestru.
10) Zajęcia odbywają się w grupach w różnym wieku i w zależności od posiadanych umiejętności. W przypadku dzieci poniżej 4 roku
życia w zajęciach obowiązani są uczestniczyć rodzice bądź opiekunowie prawni.
11) „Organizator” zastrzega sobie możliwość zorganizowania dodatkowych „wakacyjnych kursów” w okresie międzysemestralnym.
„Wakacyjne kursy” są odrębnymi zajęciami i nie są integralną częścią innych kursów. Do „wakacyjnych kursów” nie stosuje się
zapisów dotyczących innych zajęć, za wyjątkiem postanowień Regulaminu, które nie są wprost wyłączone odrębnymi zapisami.
Informacje o dodatkowych kursach, ich rodzaju, warunkach, terminach i regulaminu będą ogłaszane przez „Organizatora”:
a) na stronie internetowej www.apshark.pl lub
b) bezpośrednio (w formie SMS) kursantom/rodzicom zapisanych na zajęcia „Akademii SHARK” pod koniec kursu.
12) Nieobecności:
a) Akademia SHARK nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności.
b) W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie, zamknięcie pływalny z uwagi na
obostrzenia związane z COVID-19), nieleżących po stronie „Organizatora”, „Akademia SHARK” zobowiązuje się zrealizować
te zajęcia w innym terminie lub w innej formie.
c) Nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za kurs lub jej zmniejszenia.
d) W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nie więcej niż dwóch nieobecności, po uzgodnieniu z „Organizatorem” istnieje
możliwość zrealizowania zajęć w innym terminie”. Dotyczy to jedynie sytuacji, w których „Uczestnik” co najmniej dwa dni
przed przewidzianą nieobecnością poinformuje „Organizatora” o tym fakcie. Chęć odrobienia takiej nieobecności kursant
zgłasza przez formularz kontaktowy dostępny na stronie „Organizatora”: www.apshark.pl , a następnie ustala bezpośrednio
z Organizatorem termin odrobienia nieobecności.
e) Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny kurs (semestr).
13) Płatności:
a) Płatności odbywają się w systemie ustalonym z „Organizatorem” zajęć. Wpłata całości uzgodnionej opłaty jest równoznaczna
z zapisaniem dziecka na cały semestr kursu i stanowi potwierdzenie akceptacji regulaminu.
b) Płatność za kurs będzie dokonana przelewem lub gotówka u „Organizatora” i nie podlega zwrotowi. Płatność za kurs nie
może być przepisana na koleją edycję kursu (semestr).
c) Brak opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania w ustalonym terminie, powoduje automatycznie skreślenie uczestnika z
listy osób uczestniczących w zajęciach.
d) Uczestnik kursu w wyjątkowej sytuacji może zwrócić się do „Organizatora” z pisemną prośbą o zmianę terminów płatności
poszczególnych opłat (rat). Zmiana terminów następuje wyłącznie za zgodą „Organizatora” zajęć.
e) „Organizator” informuje, że istnieje możliwość uzyskania rabatu na zajęcia Akademii SHARK. Wszelkie informacje na ten
temat będą się znajdowały na stronie internetowej Organizatora www.apshark.pl
f) W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup karnetu należy zgłaszać takie żądanie Organizatorowi w terminie nie
później niż do 7 dni od dokonania płatności na adres info@apshark.pl lub telefonicznie 513-958-480.
g) Zakup karnetu lub uczestnictwo w kursie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
14) W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od uczestnika kursu lub nieszczęśliwego wypadku uniemożliwiających kontynuację
kursu potwierdzonych stosownym dokumentem :Organizator” zwraca kwotę za niewykorzystane zajęcia pomniejszoną o koszty
związane z utrzymaniem miejsca na kursie.
15) Liczebność osób na kursie:

2

a) Liczebność osób na kursie to do 8 osób na torze do 12 osób na malej niecce basenowej, „Akademia SHARK” zastrzega
sobie prawo do zwiększenia liczby osób na kursie o trzy miejsca.
b) Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 6 osób.
c) „Organizator” zastrzega sobie również prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób uczestniczących w kursie w
sytuacji związanej z obostrzeniami spowodowanymi COVID-19 lub innymi.
16) Wykreślenie/zawieszenie uczestnika:
a) „Organizator” ma prawo do czasowego zawieszenia uczestnika kursu w zajęciach, gdy uczęszcza on na zajęcia i zalega
więcej niż 14 dni z opłatą za kurs. „Akademia SHARK” zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia uczestnika w
zajęciach do czasu uregulowania należnych opłat. Czasowe zawieszenie uczestnika w zajęciach, nie zwalnia uczestnika z
konieczności uregulowania należnych szkole opłat.
b) Wykreślenia uczestnika kursu z grupy kursowej, gdy: uczestnik w sposób rażący zakłóca tok prowadzonych zajęć, mimo
upomnień instruktora nie stosuje się do zaleceń, narusza zasady bezpieczeństwa swojego i innych uczestników.
17) Odpowiedzialność „Akademii SHARK” za uczestnika:
a) „Organizator” odpowiada za uczestnika kursu od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia jeśli uczestnik znajduje się
w grupie pod nadzorem instruktorskim.
b) Prowadzący zajęcia nie odpowiada za uczestnika kursu znajdującego się w szatni, toalecie i innych miejscach za wyjątkiem
basenu w trakcie trwania zajęć a także przed i po zajęciach.
c) Za rzeczy skradzione, zagubione w szatni lub na niecce basenowej „Organizator” nie odpowiada.
d) „Organizator” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w innych pomieszczeniach.
e) Instruktorzy nie przebierają dzieci, nie suszą im włosów i nie wychodzą z dziećmi do toalety.
18) Odpowiedzialność uczestnika kursu oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych:
a) Uczestnik kursu odpowiada za szkody materialne wyrządzone na terenie pływalni, na której odbywa kurs. Odpowiedzialność
za szkody materialne wyrządzone przez uczestnika małoletniego poniżej 18 roku życia ponoszą przedstawiciele
ustawodawczy: rodzice, opiekunowie. Odbywa się to na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
b) Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz zobowiązują się dbać o
porządek i o sprzęt.
c) Rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich zgodnie z regulaminem pływalni, zobowiązani są do odprowadzenia
dziecka do hali basenowej i przekazania dziecka pod opiekę instruktora prowadzącego zajęcia, jak i odebranie dziecka po
zakończeniu zajęć. Opiekunowie zobowiązani są do poruszania się w hali basenowej w obuwiu basenowym.
19) „Akademia SHARK” zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na
stronie internetowej www.apshark.pl.
20) Oświadczenia:
a) ,,Oświadczam, że zapoznałam (łem) się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.apshark.pl. Akceptuję
przedstawione warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania”.
b) „Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami umowy oraz akceptuję przedstawione mi warunki uczestnictwa i
płatności.”
c) ,,Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (mnie) w kursie pływania organizowanym przez Patryk
Szewczak Akademia Pływania SHARK oraz oświadczam, że dziecko lub (oraz) ja nie ma (mam) żadnych przeciwskazań do
uczestnictwa w kursie.”
d) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i (lub) mojego dziecka danych osobowych w celu udziału w zajęciach pływania.”
e) ,,Wyrażam zgodę na rejestrację (utrwalanie) wizerunku dziecka i ewentualnie moich (Rodzic/opiekun prawny) podczas
udziału w zajęciach pływania oraz późniejsze ewentualne rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych Akademii SHARK,
na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku dziecka i moich
(Rodzic/opiekun prawny) zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Rozpowszechnianie wizerunku dziecka i mojego (Rodzic/opiekun prawny) zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie
wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani dziecka ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub
odszkodowania z tego tytułu.”
f) „Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą telefoniczną, e-mailową, SMS/MMS lub mediów społecznościowych, informacji
marketingowych związanych z działalnością Akademii SHARK.”
g) Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wrażeniem zgody na płatności o których mowa w pkt. 13 ppkt. a – f.

error: Alert: Content is protected !!